PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:27:51 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:25:41 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai10:22:13 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai10:21:26 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10163
5Khách vãng lai10:13:04 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
6Khách vãng lai10:09:42 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai09:57:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=519
8Khách vãng lai09:56:07 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai09:52:58 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai09:47:38 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai09:43:20 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai09:42:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai09:41:34 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Khách vãng lai09:40:03 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
15Khách vãng lai09:31:31 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai09:31:25 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai09:21:35 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai09:04:49 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai08:44:43 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
20Khách vãng lai08:12:11 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
21Khách vãng lai07:57:11 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai07:57:07 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai07:44:30 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8661
24Khách vãng lai07:44:02 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
25Khách vãng lai06:14:36 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai05:22:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
27Khách vãng lai05:03:46 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
28Khách vãng lai05:02:59 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00322
29Khách vãng lai04:37:45 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
30Khách vãng lai04:32:46 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
31Khách vãng lai04:31:56 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-2
32Khách vãng lai04:02:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
33Khách vãng lai03:51:18 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
34Khách vãng lai03:21:15 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
35Khách vãng lai03:01:22 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai02:59:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10161
37Khách vãng lai02:52:12 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8932
38Khách vãng lai02:42:53 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai02:28:18 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
40Khách vãng lai02:15:37 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai01:30:10 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai01:18:47 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai01:11:50 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
44Khách vãng lai01:09:48 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
45Khách vãng lai00:56:57 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
46Khách vãng lai00:12:17 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10489
47Khách vãng lai00:07:18 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19 11 2018