PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:42:06 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:39:57 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-19-39
3Khách vãng lai12:39:52 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai12:38:40 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
5Khách vãng lai12:37:19 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai12:27:50 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
7Khách vãng lai12:09:51 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai12:06:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai12:01:30 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
10Khách vãng lai11:57:15 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
11Khách vãng lai11:56:20 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai11:54:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
13Khách vãng lai11:49:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20929
14Khách vãng lai11:49:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20929
15Khách vãng lai11:44:34 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
16Khách vãng lai11:43:15 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
17Khách vãng lai11:09:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Phạm Thị Chuyền10:04:03 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
19Phạm Thị Chuyền10:03:38 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
20Phạm Thị Chuyền10:03:08 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
21Khách vãng lai10:02:59 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai10:02:53 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
23Khách vãng lai10:02:48 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai10:01:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai10:01:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai10:01:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai09:54:05 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
28Khách vãng lai09:17:36 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
29Khách vãng lai08:44:16 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
30Khách vãng lai08:33:22 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai07:56:40 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai07:54:05 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
33Khách vãng lai07:27:47 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00288
34Khách vãng lai07:26:06 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20915
35Khách vãng lai07:21:09 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai07:12:30 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai06:43:17 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai06:04:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
39Khách vãng lai05:53:54 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
40Khách vãng lai05:18:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
41Khách vãng lai04:56:52 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=545
42Khách vãng lai04:20:17 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai04:16:02 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20919
44Khách vãng lai03:59:42 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
45Khách vãng lai03:04:14 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10180
46Khách vãng lai02:46:53 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=526
47Khách vãng lai02:30:18 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
48Khách vãng lai01:31:44 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20921
49Khách vãng lai01:27:11 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
50Khách vãng lai00:38:24 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai00:36:00 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20924
52Khách vãng lai00:18:40 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai00:09:33 http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
23 1 2019