PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH THÀNH
Hướng dẫn Đăng nhập
Hiền tài là nguyên khí Quốc gia (Thân Nhân Trung)
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Quy chế làm việc của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018
Quy chế dân chủ của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018
Quy tắc ứng xử văn hóa của trường THCS Ninh Thành năm học 2017-2018
Bài tuyên truyền ngày 18/12/2015 của Công an Huyện Ninh Giang về Thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo.
Thông tư Sô 20/2017/TT-BGD ĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
Quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Ninh Thành
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Quy chế công tác văn thư lưu trữ trường THCS Ninh Thành
CV 147/SGD ĐT-CTHSSV&CNT của Sở G&ĐT Hải Dương về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
Thông tư hướng dẫn GD quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục
Công văn số 100/SGD ĐT-VP ngày 09/02/2017 hướng dẫn chấm và công nhận sáng kiến năm học 2016-2017
Công văn số 1228/SGD ĐT-VP ngày 21/09/2016 hướng dẫn viết sáng kiến năm học2016-2017
Công văn số 1069/SGD ĐT-VP ngày 10/09/2015 hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016
Thông tư Số: 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ
123